Soal Latihan Semester Genap Kelas 7 Tahun 2012-2013 sesuai Kisi-Kisi BKS SMP Muhammadiyah Prop Yk

Siswa siswi SMP Muhammadiyah se Propinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta sebentar lagi di awal Juni sudah akan bertempur dengan soal-soal yang dibuat oleh BKS SMP Muhammadiyah. Untuk persiapan tersebut guru ga habis cara berusaha untuk menaikkan peringkat  sekolah se Propindi Daerah Kota Yk. Guru membuat soal latihan sesuai dengan Kisi-kisi yang telah dibuat .

Berikut adalah soal-soal yang dibuat, silakan para siswa mendownload dan berlatih dahulu sebelum mengerjakan soal sumatif yang sebenarnya.namun sebelumnya mohon maaf bila nantinya ada yang tidak pas dalam tulisan atau gambar yang dibuat.

 

LATIHAN SOAL SUMATIF SESUAI KISI-KISI 2012/2013

KELAS 7 SEMESTER GENAP

A.    Pilih satu jawaban yang paling tepat

1.      P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15, maka banyaknya  anggota himpunan P adalah ….

a.       5                c.7

b.      6                d.8

2.      A ={ x │  4 < x ≤ 20, x ϵ  bilangan prima }, maka anggota himpunan  adalah …

a.       A={ 5,7,9,11}

b.      A={ 2,3,5,7,11}

c.       A={ 5,7,11,17}

d.      A={ 5,7,11,13,17,19}

3.      Diketahui P = { bilangan asli}, Q = { bilangan cacah} dan R={ bilangan ganjil} maka pernyataan yang benar adalah  ….

a.       0 ϵ P

b.      12 ϵ R

c.       1 ϵ Q

d.      18 ϵ R

4.      Diketahui A={2,3,5,7,9}, B={ 1,2,3,4,5,6} maka A ∩ B adalah …..

a.       { 2}

b.      {2,3}

c.       {2,3,5}

d.      {2,3,5,7}

5.      Himpunan Q mempunyai banyak himpunan bagian 32, maka banyaknya anggota himpunan Q adalah ….

a.       5

b.      4

c.       3

d.      2

6.      Diketahui  A adalah himpunan bilangan  ganjil  lebih dari 4  kurang dari 13, maka banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota adalah ….

a.       3

b.      4

c.       5

d.      6

7.      Diketahui n(P) = 13, n(Q) = 15 dan n (P∩Q) = 2 maka n(P ᴜ Q) adalah …..

a.       26

b.      30

c.       32

d.      35

8.     

Diketahui A={ x│ x ≤ 10, xϵ bilangan asli } dan B = { x│ 3 ≤ x <10, xϵ bilangan prima}, maka  anggota A ∩ B adalah ….

a.       { 2,3,5,7}

b.      {2,3,5}

c.       {3,5,7,9}

d.      {3,5,7}

9.      S ={ bilangan asli kurang dari 15 }, A = { bilangan asli antara 3 dan 13 }, B= { bilangan prima kurang dari 15}. Maka anggota Ac  ∩ Bc adalah ….

a.       {1,2,3,13,14}                   

b.      {1,4,6,8,9,12,14}

c.       2,3,5,7,11,13}

d.      {1,14}      

10.  Perhatikan gambar di bawah ini!

 

 

Yang diarsir pada diagram venn di atas adalah ….

a.       A-B

b.      A ∩ B

c.       A ᴜ B

d.      Ac 

11.  Di suatu kelompok anak terdapat 15 siswa suka ektrakurikuler Voly, 13 siswa suka Futsal , 5 siswa yang suka voly maupun futsal serta 3 orang tidak menyukai voly maupun futsal. Maka jumlah anak dalam kelompok itu adalah ….

a.       26

b.      28

c.       30

d.      3

12.  Perhatikan gambar di bawah ini!

17

15

Voli

Banyaknya siswa yang ikut basket adalah …

a.       15

b.      22

c.       27

d.      37

13.  Diketahui  sekelompok siswa yang berjumlsh 30  yang suka pelajaran matematika 18 siswa yang suka IPA 20 siswa dan yang suka keduanya 12 siswa. Maka yang tidak suka matematika dan IPA adalah ….

a.       4 siswa

b.      5 siswa

c.       6 siswa

d.      10 siswa

14.  Sudut yang besarnya 49 ° tremasuk jenis sudut ..

a.       Lurus

b.      Siku-siku

c.       Tumpul

d.      lancip

15.  pada pukul 10.00 sudut terkecil dari jarum jam yang terbentuk besarnya adalah ….

a.       30°

b.      45°

c.       60°

d.      90°

16.  Penyiku sudut 24 adalah ….

a.       56°

b.      66°

c.       76°

d.      156°

17.  Perhatikan gambar di bawah ini!

 

2x

C

B

O

A

4x

 

Sudut AOB dan sudut COB adalah saling berpelurus. Maka besar sudut AOB adalah …

a.       30°

b.      60°

c.       90°

d.      120°

18.  Perhatikan gambar di bawah ini!

70°

E

D

F

A

C

B

60°

Besar sudut BAC adalah ….

a.       40°

b.      50°

c.       60°

d.      70°

19.  Diketahui gambar di bawah ini.

6

3

2

1

4

7

8

5

 

 

 

 

 

 

Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ….

a.       1 =2

b.      1 =7

c.       1 + 7 = 180°

d.      1 dan 4 saling berpenyiku

 

20.  Perhatikan gambar berikut ini

A

!

D

B

O

80°

50°

 

 

 

Dari gambar di atas maka besar  BOD adalah ….

a.       50°

b.      80ᵒ

c.       100°

d.      130°

21. 

(4x+10)ᵒ

C

B

Perhatikan gambar di bawah ini!

A

O

(2x+70)ᵒ

D

 

 

Dari gambar di atas maka besar AOB adalah ….

a.       20°

b.      30°

c.       40°

d.      50°

 

22. 

S

P

Perhatikan gambar di bawah ini!

R

Q

x

5x

 

 

 

 

Besar x pada gambar di atas adalah ….

a.       25ᵒ

b.      20°

c.       15°

d.      10°

23.  Sebuah sudut besarnya  dari pelurusnya, maka besar tersebut adalah …..   

a.       30°

b.      40°

c.       50°

d.      60

24. 

A

Perhatikan gambar di bawah ini!

F

B

C

E

120ᵒ

50ᵒ

 

 

 

 

 

 

Maka besar BAC adalah ….

a.       50ᵒ

b.      60ᵒ

c.       70°

d.      80°

25.  Pernyataan berikut ini yang tidak dapat digambar segitiga adalah ….

a.       Diketahui AB=5 cm, BC = 3 cm dan AC = 5 cm

b.      Diketahui AB=6 cm, BC = 7 cm dan AC = 9 cm

c.       Diketahui A = 60°, B = 40°  dan C = 80°

d.      Diketahui AB=5 cm, BC = 3 cm dan C = 12°

 

 

 

26.  Sebuah segitiga mempunyai luas 75 cm², bila panjang alasnya 5 kali tingginya, maka tinggi segitiga itu adalah ….

a.       5 cm

b.      6 cm

c.       7 cm

d.      8 cm

27.  Sebuah segitiga mempunyai besar sudut 3x°, 4x°, 8x° maka nilai x adalah ….

a.       10°

b.      12°

c.       15°

d.      20°

28. 

B

Perhatikan gambar di bawah ini.

 

A

C

k

l

m

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas , yang merupakan garis berat adalah garis ….

a.       k

b.      l

c.       m

d.      AB

29.  Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan sifat-sifat segitiga sama sisi adalah …

a.       Mempunyai tiga sisi yang sama panjang

b.      Mempunyai tiga sudut yang sama besar

c.       Mempunyai tiga sumbu simetri

d.      Dapat diletakkan dalam bingkainya dengan tiga cara

 

 

30.  Perhatikan gambar di bawah ini!

A

B

C

D

(x+30)ᵒ

2xᵒ

 

 

 

 

 

Besar A pada gambar di atas adalah ….

a.       30°

b.      40°

c.       50°

d.      60°

31.  Belah ketupat ABCD mempunyai panjang diagonal AC = 20 cm dan BD = 15 cm

, maka luas belah ketupat tersebut adalah …

a.       300 cm²

b.      200 cm²

c.       150 cm²

d.      100 cm²

32.  Sebuah persegi mempunyai luas 100 cm², bila panjang sisinya 2x maka nilai x adalah ….

a.       50 cm

b.      25 cm

c.       5 cm

d.      4 cm

33.  Halaman rumah Dita berbentuk persegipanjang dengan panjang 8 m x  12 m, di halaman tersebut di buat kolam dengan bentuk persegipanjang dengan ukuran 5 m x 6 m, maka luas halaman di luar kolam adalah …

a.       126 m²

b.      96 m²

c.       66 m²

d.      30 m²

 

34.  Sebuah layang-layang dibuat dari kertas dengan ukuran diagonal pertama 60 cm dan diagonal kedua 50 cm, maka luas kertas yang diperlukan adalah …

a.       1000 cm²

b.      1500 cm²

c.       2000 cm²

d.      3000 cm²

35.  Sebuah tanah berbentuk trapesium samakaki dengan panjang sisi sisi yang sejajar masing-masing 20 m dan 30 m dan jarak antara sisi yang sejajar adalah 12 m, bila tanah tersebut per m seharga Rp 500.000,00 maka uang yang harus dibayar oleh pembeli adalah …

a.       Rp 1.500.000,00

b.      Rp 15.000.000,00

c.       Rp 150.000.000,00

d.      Rp 300.000.000,00


B. Esay

Kerjakan soal di bawah ini engan caranya

36.    Di sebuah kelas terdapat sejumlah siswa dengan rincian sebagai berikut, yang gemar Matematika 20 siswa, yang gemar IPA 23 siswa, gemar Matematika dan IPA 8 siswa dan yang tidak gemar Matematika maupun IPA 3 orang maka tentukan:

a.       Diagram venn sesuai keterangan di atas

b.       Banyak siswa dalam kelas itu

37.   

A

C

E

Perhatikan gambar di bawah ini!

B

D

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas bila besar CAB = 40°, ABC = 70°, maka tentukan besar

a.       ACB

b.       CBD

c.        DBE

38.   

A

B

C

D

3xᵒ

xᵒ

5xᵒ

Perhatikan gambar di bawah ini!

 

 

 

O

 

 

Dari gambar di atas tentukan besar AOC,  dan COD

39.    Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi (2x +6) cm, (3x + 8) cm dan (5x-10) cm dan bila keliling segitiga tersebut 120 cm  maka tentukan :

a.       Nilai x

b.       Sisi yang tepanjang dari segitiga tersebut

40.    Sebuah lantai berbentuk persegipanjang dengan ukuran panjang 8 m x 12 m. Bila lantai tersebut akan dipasang ubin marmer berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm x 40 cm maka tentukan:

a.       Luas lantai

b.       Luas satu buah ubin marmer

c.        Banyak ubin yang diperlukan agar lantai terpasang penuh dengan ubin marme

Iklan

Satu Tanggapan to “Soal Latihan Semester Genap Kelas 7 Tahun 2012-2013 sesuai Kisi-Kisi BKS SMP Muhammadiyah Prop Yk”

  1. apa aja boleh Says:

    kampang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: